Genel Bilgi

Kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlayan iç denetim, Türk Kamu Yönetimine 24.12.2003 tarih, 25326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile giriş yapmıştır.

İç denetim faaliyetinin var oluş sebebi; kurumun iç kontrol, risk yönetimi ve genel yönetim süreçlerinin etkinliğini, bir başka deyişle bu sistemlerin öngörüldüğü şekilde işleyip işlemediğini tespit etmek ve varsa olumsuzlukların giderilmesini sağlayarak hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda ilgili taraflara makul düzeyde bir güvence vermektir.

İç denetim fonksiyonunun mevcut denetim anlayışımızda ve uygulamada yer almayan farklı nitelik ve özellikleri: